Lisanslı Depoculuk Danışmanlığı

Lisanslı Depoculuk Danışmanlığı

Şirketimiz lisanslı depoculuk  konusunda kamu ve özel sektör tecrübesine sahip kurucuları ile aşağıda belirtilen hizmetleri  en iyi şekilde ekonomik ve zaman kaybına meydan vermeksizin  yerine getirmektedir.

1. Lisanslı depoculuk şirketinin kurulmasına yönelik çalışmalar,

a) Ticaret Bakanlığına sunulacak gerekçeli raporun hazırlanması,
b) Şirket esas sözleşmesinin hazırlanması,
c) Başvuru formunun hazırlanması,
d) Diğer gerekli belgelerin hazırlanmasına yönelik destek verilmesi,
e) Şirket kuruluş işlemlerinin tamamlanması,

2. Yapılacak lisanslı depo için teknik konularda danışmanlık hizmeti,

a) Depolama tesisleri yerleşim planlarının oluşturulması,
b) Zemin etüdü yapacak kişiye destek verilmesi,
c) Depolama tesislerinin Lisanslı depoculuk şartlarını taşıyacak şekilde teknik şartnamelerinin
hazırlanması,
d) Projeleri çizecek kişiyi, projelerin Teknik şartnameye uygun olarak oluşturulması konusunda
yardımcı olunması,
e) İdari bina ve laboratuvarın lisanslı depo yönetmeliğine uygun olarak projelendirilmesine
yardımcı olunması,
f) Yangın söndürme sistemi projesinin oluşturulmasına yardımcı olunması,
g) Teknik şartname ve projeler kapsamında ilgili firmalardan teklif alma sürecinin yönetimi,
h) Tekliflerin değerlendirilmesinde yetkililere teknik olarak yardımcı olunması,
i) Yüklenici ile imzalanacak sözleşmelerin hazırlanması,
j) Depo yapımı için sözleşme imzalanacak şirketin inşaat süresince belirli periyotlarda yerinde
yapılacak incelemelerle işi teknik şartname ve projeye uygun olarak yapıp yapmadığının
tespit edilmesi ve raporlanması,
k) İnşaatın tamamlanmasını müteakip test işlemleri yapılarak depoların teknik şartname ve
lisanslı depoya uygun olup olmadığının belirlenmesi,
l) İnşaatın tamamlanmasını müteakip geçici kabul işlemlerine eşlik edilmesi

3. Faaliyet izni (Lisans) başvurusu için hazırlanacak belgeler ve lisans alımına yönelik
verilecek hizmetler,

a) Lisans başvuru dilekçesinin hazırlanması,
b) Organizasyon şeması, personelin unvan, görev ve sorumlulukları ile iş tanımlarının hazırlanması,
c) Personel yönergesinin hazırlanması,
d) Depolama ve Muhafaza Yönergesinin hazırlanması,
e) İş akışının hazırlanması,
f) Sistemin işlemesi için ihtiyaç duyulan form ve belgelerin hazırlanması,
g) Faaliyetler için gerekli olan bilgisayar yazılımı ve donanım ihtiyaçlarına yönelik önerilerde bulunulması,
h) İhtiyaç duyulacak diğer yönergelerin hazırlanması,
i) Şirket sermayesinin tamamının ödendiğine dair rapor taslağının hazırlanması,
j) Lisanslı depo işletmesi ile ürün ihtisas borsası/ürün senedi alım satımı konusunda yetkilendirilmiş borsası arasında imzalanan Bakanlıkça onaylanacak sözleşmenin hazırlanması,
k) Yetkili sınıflandırıcı laboratuvarı ile düzenlenecek sözleşmenin hazırlanması,
l) Tazmin Fonu adına ve lehine düzenlenecek teminatlar ile gayri kabili rücu yetki belgesinin hazırlanması,
m) İşletmenin tesisleri ile lisanslı depoculuk faaliyeti kapsamında depolayacağı ürünler için, gerekli olan tesis ve abonman sigortası ile ilgili dokümanın hazırlanması,
n) Lisanslı depo işletmesi yönetim kurulunca kararlaştırılan lisanslı depo ücret tarifesi ile prim ve indirim tarifesinin hazırlanması,
o)Lisans alınmasına yönelik şirket yönetim kurulu kararlarının oluşturulmasına katkı sağlanması,
p) Depolama programının yapılması,
q) Bakanlıkça gerekli görülen diğer belgelerin hazırlanmasına katkı sağlanması,
r) Bakanlıkça görevlendirilen komisyonun incelemeleri esnasında destek olunması,

4. Eğitim,

Lisanslı depo yöneticisi, tesisleri işleten teknik personel, eksper, muhasebeci, tartı memuru ve
diğer personel lisans öncesinde;

- Lisanslı depoculuk mevzuatı,
- Lisanslı depoculuk uygulamaları,
- Personel yönergesi,
- İş tanımları,
- Ürün muhafazası,
- Depo planlaması,
- Form ve belgelerin oluşturulması,
- Yazılım sistemi,
Konularında eğitileceklerdir.

5. Ziraat Bankasına Yatırım Kredisi için sunulacak fizibilite raporunun hazırlanması,

6. Yatırım Teşvik Belgesinin çıkarılması

TOP